Nieuws over (huur)tarieven 2023

Nieuws over (huur)tarieven 2023

Beste gebruiker van ons gemeenschapshuis,

Velen van jullie hebben gevraagd om zo spoedig mogelijk bericht te doen over de huurtarieven voor 2023. De afgelopen weken heeft het bestuur zich daarover gebogen en inmiddels is er een besluit genomen. Het is een lastig besluit geweest waarbij de volgende overwegingen zijn meegenomen:

  • We hebben een per 31-12-2022 aflopend energiecontract en we hebben nog geen zicht op de nieuwe tarieven
  • Alle prijzen zijn afgelopen jaar enorm gestegen en een afvlakking is nog niet in zicht
  • We weten niet of, en zo ja hoeveel, de regeling Tegemoetkoming Energie Kosten MKB ons iets gaat opleveren
  • We zijn financieel gezond en willen dit graag zou houden maar,
  • We hebben als gevolg van corona al 2 jaar geen geld voor toekomstig onderhoud kunnen reserveren
  • We streven naar een extra uitkering aan onze vrijwilligers per einde jaar, gebaseerd op de ingebrachte vrijwilligersuren en gebaseerd op een positief financieel resultaat
  • In vrijwel alle huurcontracten staat een huurindex op basis van CPI. Die bedraagt momenteel meer dan 14% (zie https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/70936ned) en daar willen we uiteraard onder blijven.

Dat alles overwegende is het volgende besluit genomen:

  • De muntenprijs zal per 1-1-2023 worden vastgesteld op € 2,30 per stuk.
  • De huurprijs zal per 1-1-2023 worden verhoogd met 6% over de periode 1-1-2023 tot en met 30-6-2023.
  • De huurprijs vanaf 1-7-2023 zal door het bestuur opnieuw worden bekeken in het voorjaar 2023, en uiterlijk 31-5-2023 worden vastgesteld en gepubliceerd.

We zijn van mening hiermee alle belangen goed te hebben meegenomen en de kostenstijging op een acceptabel niveau hebben weten te beperken. We hopen u daarom ook in 2023 weer te mogen verwelkomen in ons gemeenschapshuis.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben ingelicht,

Tekenen wij,

Het Bestuur van Gemeenschapshuis in Kepel